Deduccions del 25% per a l’Impost Societats dins el sector Automoció IT

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn dins dels anys 2020 i 2021, el percentatge de deducció a què es refereix la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, serà del 25 per cent per a les despeses efectuades en la realització d'activitats d'innovació tecnològica el resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents.