El Consell d’Administració de l’CDTI aprova l’exempció / minoració de garanties en les ajudes parcialment reemborsables per a pimes i Midcaps

El passat 18 de març, el Ministeri de Ciència i Innovació anunciava el llançament, a través del CDTI, d’un conjunt de mesures extraordinàries per donar suport al manteniment de les activitats d’alt valor afegit i la creació de capacitats per a reactivar l’economia en l’àmbit de la innovació empresarial.

En base a aquest anunci, el Consell d’Administració de l’CDTI va aprovar en el comitè de març, l’exempció / minoració de garanties en les ajudes parcialment reemborsables per a pimes i Midcaps, sent aquestes intervingudes d’aplicació sobre la majoria dels instruments CDTI ja en funcionament , i es concreta de la següent manera:

Tipologia de projectes inclosos: (Ajudes parcialment reemborsables)
Projectes de R + D en totes les seves tipologies
Projectes de R + D Transferència Cervera
Projectes FEMP en totes les seves tipologies
Línia Directa d’Innovació (LIC)
Línia Directa d’Expansió (LICA)

Característiques de l’Exempció de Garanties:
Necessària Avaluació economicofinancera prèvia per part de CDTI per a l’aplicació de l’Exempció de Garanties. En cas d’empreses amb una qualificació baixa, podran accedir excepcionalment a una minoració parcial de les Garanties amb l’aportació del suficient col·lateral.

L’exempció s’aplicarà sobre el total de l’ajut concedit i en els casos dels projectes R + D Transferència Cervera i de cooperació tecnològica internacional sobre el tram reemborsable.

Les empreses que optin a aquesta exempció de garanties han de complir una de les següents condicions:
• Que havent tingut venciments previs amb el CDTI, no hagi tingut situacions de mora en amortitzacions d’altres ajuts amb tram reemborsable de CDTI en els tres últims anys, ni incompliments històrics en més d’un terç dels projectes.
• Disposi de vendes recurrents o una altra font d’ingressos semblant si no ha realitzat amortitzacions en els dos últims anys.

Límits:
Els límits d’exempció de garanties computaran a nivell d’empresa o grup empresarial, si s’escau.

Límits Generals COVID-REACTIVACIÓ (tots els projectes)
Mida empresa i límit de l’exempció:
Petita empresa – Fins 500.000 euros
Mitjana empresa – Fins a 1.000.000 euros
Midcap – Fins 3.000.000 euros

Límits Particulars COVID-EMERGÈNCIA (només productes d’emergència)
Mida empresa i límit de l’exempció:
Petita empresa – Fins a 1.000.000 euros
Mitjana empresa – Fins 2.000.000 euros
Midcap – Fins 6.000.000 euros

Entrada en vigor i durada:
Aquesta mesura s’aplicarà als projectes aprovats a partir del dia 14 de març de 2020 i estarà en vigor fins al 31 de desembre (subjecte a disponibilitat de fons)

Fitxa de la mesura:
Document exempció de garanties