Project Description

Ajuts “Última Milla” per a empreses del Sector Turístic

OBJECTIUS

Ajuts destinats al suport a la competitivitat de les empreses l’activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estiguin orientades al sector turístic en general i qualsevol dels seus subsectors productius. Es pretén mobilitzar aquells projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i la intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, sostenibilitat, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

BENEFICIARIS

a) Les empreses del sector turístic definides a l’article 3 sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament i que entre els seus fins i activitats recullin la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels codis de Classificació següents Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):

493 Un altre transport terrestre de passatgers.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
501 Transport marítim de passatgers.
5010 Transport marítim de passatgers.
503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
511 Transport aeri de passatgers.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
223 Activitats annexes al transport aeri.
551 Hotels i allotjaments similars.
5510 Hotels i allotjaments similars.
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
559 Altres allotjaments.
5590 Altres allotjaments.
56 Serveis de menjars i begudes.
561 Restaurants i llocs de menjar.
5610 Restaurants i llocs de menjar.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
855 Una altra educació.
910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
9004 Gestió de sales despectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics.
9329 Activitats recreatives i entreteniment.

b) Empreses lactivitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en làmbit turístic.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Aquest programa forma part del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (component 14) que incorpora el Pla de Recuperació i s’estructura al voltant de dues línies d’actuació:

•Línia 1: Per a projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix i que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu.
Aquesta línia està dotada de 20 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 500.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros.

•Línia 2: Per a projectes dimplantació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix. Aquesta línia està dotada de 5 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 300.000 euros i un màxim de 750.000 euros.

CONVOCATÒRIA

Inici: 03 de juny de 2022
Finalització: 03 de juliol de 2022

MODALITAT D’AJUDA

Règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat, limitat per anualitats pressupostàries, pel 100 per cent de l’ajuda concedida llevat que la convocatòria, per motius fundats, no prevegi aquestes limitacions per anualitats pressupostàries.

INTENSITAT MÀXIMA DE LES AJUDES

Pimes, una intensitat màxima de lajuda de fins al 50 % del pressupost total del projecte.
Grans empreses, la intensitat màxima serà del 15%. (Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l’activitat objecte d’ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.)

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

S’assignen 25 milions d’euros, repartits de la manera següent:
a) Per a projectes de Línia 1: 20 milions d’euros.
b) Per projectes de Línia 2: 5 milions d’euros.

PRESSUPOST MÍNIM I MÁXIM FINANÇABLE

Línia 1 – pressupost mínim de 500.000 euros i màxim de 5.000.000 euros.
Línia 2 – pressupost mínim de 300.000 euros i màxim de 750.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE

18 mesos per als projectes de Línia 1
12 mesos per als projectes de Línia 2

DESPESES FINANÇABLES

• Despeses de personal tècnic (Grups de Cotització I, II o III): Màxim 45 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
• Despeses de personal administratiu: màxim 30 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
• Despeses de col·laboracions externes: Màxim el 30% de la base subvencionable de cada participant a l’actuació.
• Despeses d’allotjament: Màxim 120€/dia.
• Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte.
• Despeses generals i altres despeses dexplotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat.
• Es permet imputar com a despesa subvencionable les despeses associades als informes d’auditoria externa exigides.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

25 milions d’euros

GARANTIES

No cal la constitució de garanties