Project Description

Ajuts “Última Milla” 2023 per a empreses del Sector Turístic

OBJECTIUS

Ajuts destinats al suport a la competitivitat de les empreses l’activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estiguin orientades al sector turístic en general i qualsevol dels seus subsectors productius. Es pretén mobilitzar aquells projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i la intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, sostenibilitat, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

BENEFICIARIS

a) Les empreses del sector turístic definides a l’article 3 sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament i que entre els seus fins i activitats recullin la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels codis de Classificació següents Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):

493 Un altre transport terrestre de passatgers.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
501 Transport marítim de passatgers.
5010 Transport marítim de passatgers.
503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
511 Transport aeri de passatgers.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
223 Activitats annexes al transport aeri.
551 Hotels i allotjaments similars.
5510 Hotels i allotjaments similars.
552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
559 Altres allotjaments.
5590 Altres allotjaments.
56 Serveis de menjars i begudes.
561 Restaurants i llocs de menjar.
5610 Restaurants i llocs de menjar.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
855 Una altra educació.
910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
9004 Gestió de sales despectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i dels parcs temàtics.
9329 Activitats recreatives i entreteniment.
931 Activitats esportives
591 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
592 Activitats d’enregistrament de so i edició musical.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.

b) Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic legalment constituïdes i donades d’alta al Registre corresponent d’Associacions i l’objecte social i activitat de les quals s’enquadra dins dels codis CNAE ressenyats anteriorment i acreditin que no realitzen activitat econòmica.

c) Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l’àmbit turístic.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes de desenvolupament amb caràcter aplicat, molt propers al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 6-8), amb risc tecnològic mitjà/baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. Tindran com a finalitat promoure la transformació digital de les empreses que els duguin a terme dins de les categories següents: gestió de les empreses en la relació amb clients, en la gestió dels beneficis o en els posicionaments de marca o el desenvolupament d’espai de dades per a ús turístic. Amb una agrupació composta per un mínim de 5 empreses de les quals un mínim de 4 seran empreses del sector turístic. A més, participarà a l’agrupació un màxim d’una empresa tecnològica amb experiència al sector turístic i/o una associació sense ànim de lucre, o federació o confederació del sector turístic

Línia 2: Projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i adopció de tecnologies existents a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data i ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. Tindran com a finalitat promoure la transformació digital de les empreses que els duguin a terme dins de les categories següents: gestió de les empreses en relació amb els seus clients, en la gestió dels seus beneficis o en el posicionament de marca o el desenvolupament d’espais de dades per a ús turístic. Amb una agrupació composta per un mínim de 3 empreses de les quals un mínim de 2 seran empreses del sector turístic. A més, participarà a l’agrupació un màxim d’una empresa tecnològica amb experiència al sector turístic i/o una associació sense ànim de lucre, o federació o confederació del sector turístic

Línia 3: Projectes d’implantació i adopció per part d’empreses pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix o en general de processos de digitalització de les activitats
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran d’estar vinculats a: tecnologies vinculades a la sensorització (beacons, NFC, tòtems i altres elements similars), tecnologies vinculades a la seguretat de visitants (geolocalització, eficiència energètica i semblants), tecnologies relacionades de la demanda turística (sistemes d’intel·ligència, business intelligence i big data; apps de destinació; targetes electròniques de fidelització de turistes, sistemes de traducció multilingües, adaptació accessible de continguts), tecnologies, equipaments i infraestructures vinculades a la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos, ( gestió intel·ligent de l’enllumenat públic, reg, mobilitat, transport, aparcament, residus i eficiència energètica; sistemes de control de trànsit en àrees turístiques i de transport públic d’interès turístic; sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics i similars), tecnologies i equipaments i infraestructura vinculada a la gestió, (plataformes de gestió intel·ligent; sistemes d’interconnexió i similars) i el desenvolupament d’espais de dades (segons les característiques que es descriuen a l’annex XII) per a casos d’ús de turisme. Es tractaran de Projectes individuals per part de pimes turístiques

CONVOCATÒRIA

Inici: 14 de gener de 2024
Finalització: 13 de març de 2024

MODALITAT D’AJUDA

Règim de concurrència competitiva

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat.

INTENSITAT MÀXIMA DE LES AJUDES

Línies 1 i 2:
Pimes, una intensitat màxima de l’ajuda de fins al 50 % del pressupost finançable del projecte.
Grans empreses, la intensitat màxima serà del 15%. (Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l’activitat objecte d’ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.)
Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic, una intensitat màxima de l’ajuda de fins al 70% del pressupost finançable del projecte.

Línia 3:
Fins a un 100% del pressupost total del projecte. Els ajuts de la Línia 3 tenen el caràcter d’ajut de minimis i han de complir els requisits i els límits establerts al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre. La quantia total de les ajudes de minimis concedides a una empresa no pot excedir els 300.000 euros en un període de tres exercicis fiscals.

SUBCONTRACTACIÓ

El beneficiari podrà subcontractar fins al 50% del projecte, en el cas dels projectes en agrupació i fins a un 70% en el cas dels projectes individuals.
Quan la subcontractació excedeixi el 20% de l’import de l’ajut, i aquest import sigui superior a 60.000 euros, s’ha de fer un contracte per escrit entre les parts. El sol·licitant haurà de presentar el contracte per a autorització amb caràcter previ a la resolució de concessió.

PRESSUPOST MÍNIM I MÁXIM FINANÇABLE

Línia 1 – pressupost mínim de 300.000 euros i màxim de 3.000.000 euros.
Línia 2 – pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 750.000 euros.
Línia 3 – pressupost mínim de 20.000 euros i màxim de 300.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

18 mesos per als projectes de Línia 1
12 mesos per als projectes de Línia 2
9 mesos per als projectes de Línia 3

DESPESES FINANÇABLES

Per a la línia 1 i 2:
1. Despeses de personal directament relacionades amb la posada en marxa del projecte

  • El 100% del cost laboral del personal contractat exclusiva i específicament per a la realització de l’activitat objecte de l’ajuda i així quedi palès en el seu contracte laboral.
  • El cost de la resta dels treballadors de l’entitat serà finançable en funció del percentatge de dedicació al projecte, que mai podrà ser superior al 80% del cost laboral.
  • Es podran imputar igualment treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), finançant el 100% del seu cost si la seva dedicació és exclusiva al projecte i així queda reflectit de forma explícita al contracte. En la resta de casos, serà finançable en funció del percentatge de dedicació, que no serà superior al 80%.

2. Els costos d’instrumental, material, edificis i terrenys, en la mesura i durant el període d’execució en què s’utilitzen per al projecte.
3. Els costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència
4. Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte

Per a la línia 3:
1. Despeses de personal directament relacionades amb la posada en marxa del projecte

  • El 100% del cost laboral del personal contractat exclusiva i específicament per a la realització de l’activitat objecte de l’ajuda i així quedi palès en el seu contracte laboral.
  • El cost de la resta dels treballadors de l’entitat serà finançable en funció del percentatge de dedicació al projecte, que mai podrà ser superior al 80% del cost laboral.
  • Es podran imputar igualment treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), finançant el 100% del seu cost si la seva dedicació és exclusiva al projecte i així queda reflectit de forma explícita al contracte. A la resta de casos, serà finançable en funció del percentatge de dedicació, que no serà superior al 80%.

2. Les despeses d’assistències externes, com ara anàlisi, assistències tècniques, elaboració de protocols o informes previs. Es consideraran subvencionables els serveis externs que essent necessaris per a l’execució del projecte l’entitat beneficiària no pugui realitzar per si mateixa. Seran finançables mitjançant la presentació de la corresponent factura o document acreditatiu de la despesa i el respectiu justificant de pagament. També podrà ser finançable la despesa derivada de la revisió de compte justificatiu per l’auditor, en cas que n’hi hagi, fins a un límit d’un 5% del cost total de la subvenció del projecte.
3. El cost de compra, lísing, rènting i adquisició de qualsevol actiu material i immaterial (adquisició d’equips, sensors, programari, aplicacions informàtiques, equipaments tecnològics, gestió i manteniment de servidors o emmagatzematge d’informació en línia). La despesa subvencionable s’ajustarà a la despesa per amortització durant el període d’execució dels projectes.
4. Despeses de material fungible.
5. Despeses generals: Aquests es justificaran mitjançant tant alçat sobre les despeses de personal, fins a un màxim de 5%. La justificació d’aquestes despeses consistirà en una certificació signada pel representant legal o persona que compti amb els poders de representació per fer-ho.
6. Altres Costos: despeses relacionades amb màrqueting digital, posicionament i en SEM (search engine marketing), SEO (search engine optimization).

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Assignats 104.064.551,79 euros repartits de la manera següent:
a)Per a projectes de Línia 1: 30.000.000€
b)Per a projectes de Línia 2: 24.000.000€
c)Per a projectes de la Línia 3: 50.064.551,79€

GARANTIES

No cal la constitució de garanties