Project Description

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA 2022

OBJECTIUS

L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Amb aquests projectes es pretén avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli, d’acord amb les prioritats establertes en el Pla Estatal d’ investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 (PEICTI 2021-23).
La convocatòria dóna continuïtat a el programa REPTES DE COL·LABORACIÓ de el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

BENEFICIARIS

Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

Al consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues entitats, essent obligat un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tindre un mínim del 10% del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 51% amb un màxim del 70% per a una entitat individual.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:
• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

CONVOCATÒRIA

Inici: 13 de febrer de 2023
Finalització: 07 de març de 2023, a les 14h

MODALITAT D’AJUDA

• Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost amb un interès fix segons Euribor a un any publicat pel Banc d’Espanya el mateix dia del mes anterior al de publicació de la convocatòria, amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució).
(*Euribor a 29 de novembre situat al 2,892%).

Addicionalment es finançarà en forma de subvenció la contractació de doctors en el marc del projecte amb una intensitat del 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes i 40% per a grans empreses.
• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%.
• Per a organismes de R+D+i públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a organismes d’R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

FORMA COBRAMENT AJUDA

L’ajut es paga any a any de forma proporcional als diners disponibles a la convocatòria per a cada any.
El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

Mínim 400.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Els projectes s’hauran d’iniciar el 2023, amb un termini de durada de 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

Personal: Propi o de nova contractació amb cotització a la SS i un màxim de 50€/h. Societats cooperatives, socis accionistes, però no seran subvencionables els Autonomos.
Aparells i equips: Adquisició només per a OI, i l’amortització de nous i usats.
Materials: Aquells directament relacionats amb el projecte, no es poden finançar el material d’oficina ni els consumibles informàtics.
Informe Auditor: Màxim de 2.500€ per beneficiari.
Viatges: les despeses necessàries per a l’execució i/o la coordinació del projecte.
Consultoria: Només per al coordinador amb un màxim de 20.000€
Serveis centrals: Per a organismes públics de recerca, universitats públiques i altres organismes públics d’R+D, els costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre que tinguin tarifes públiques calculades segons la comptabilitat de costos.
Subcontractació: Activitats objecte de lactuació subvencionada que no poden ser realitzades pel beneficiari, no podent contractar més del 50% del pressupost presentat.
Patents: Organismes de recerca. Empreses només despeses de sol·licitud per a PIMES (no finançable per a grans empreses)

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

110 M€ en forma de subvenció i 150M€ en forma de préstec.

GARANTIES

Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.