Project Description

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA 2023

OBJECTIUS

L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Amb aquests projectes es pretén avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli, d’acord amb les prioritats establertes en el Pla Estatal d’ investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 (PEICTI 2021-23).La convocatòria dóna continuïtat a el programa REPTES DE COL·LABORACIÓ de el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

BENEFICIARIS

Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

Al consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues entitats, essent obligat un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tindre un mínim del 10% del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 51% amb un màxim del 70% per a una entitat individual.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:

• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

CONVOCATÒRIA

Inici: 30 de gener de 2024
Finalització: 20 de febrer de 2024, a les 14h

MODALITAT D’AJUDA

• Per a empreses préstec fins al 95% del pressupost a 10 anys, inclosos 3 de carència, amb un interès fix del 4,015%. Complementàriament s’ajuda en forma de subvenció la contractació de doctors en el marc del projecte, amb una retribució mínima bruta de 28.000€ anuals i amb una intensitat del 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes i 40% per a grans empreses.

• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%
• Per a Organismes de R+D+i públics subvenció i/o bestreta FEDER de fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a Organismes de R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció i/o bestreta FEDER a costos totals.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Tant el préstec, com la bestreta reemborsable, FEDER, es realitzarà amb càrrec a pressupostos de 2024 i seran abonats anticipadament després de dictar-se la resolució de concessió estimatòria.
La subvenció serà abonada segons segueix: 50% de forma anticipada en el moment de la resolució, el 37,5% durant l’anualitat 2025 i la resta el 2026.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

Mínim 400.000 euros i màxim de 15.000.000 euros per entitat participant

DURADA DEL PROJECTE

Els projectes s’hauran d’iniciar el 2024, amb un termini de durada de 36 mesos. (una única fita d’execució)

DESPESES FINANÇABLES

Personal: Propi o de nova contractació amb cotització a la SS i un màxim de 50€/h. Societats cooperatives i socis accionistes, però els autònoms no seran subvencionables.
Aparells i equips: Adquisició només per a OI, i l’amortització de nous i usats.
Materials: Aquells directament relacionats amb el projecte, no es poden finançar el material d’oficina ni els consumibles informàtics.
Informe Auditor: Màxim de 2.500€ per beneficiari.
Viatges: les despeses estrictament necessàries per a l’execució i/o coordinació del projecte.
Consultoria: Només per al coordinador amb un màxim de 20.000€
Serveis centrals: Per a organismes públics de recerca, universitats públiques i altres organismes públics de R+D, els costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre que tinguin tarifes públiques calculades conforme a la seva comptabilitat de costos.
Subcontractació: Activitats objecte de l’actuació subvencionada que no poden ser realitzades pel beneficiari, no podent contractar més del 50% del pressupost presentat.
Patents: Organismes de recerca. Empreses només despeses de sol·licitud per a PIMES (no finançable per a grans empreses)
Assistències tècniques: no seràs subvencionables activitats susceptibles de ser objecte de subcontractació.
Costos indirectes: per a organismes de recerca serà el cost fix de fins al 25% de costos directes. Per a empreses i associacions seran calculats com un percentatge fix del 20% sobre les despeses directes del projecte vàlidament justificades.
Incorporació de Doctors a les Empreses: Noves contractacions indefinides de doctors dins el termini d’execució del projecte amb retribucions mínimes de 28.000€ bruts anuals.

No seran subvencionables els costos següents:
a) Dispositius i llicències informàtiques d’ús genèric.
b) Les despeses de difusió de resultats.
c) Les assistències a congressos o jornades.
d) Despeses derivades de publicacions.
e) Subscripcions a publicacions o revistes científiques.
f) Estudis de mercat o de viabilitat.
g) Els costos d’adquisició, manteniment o estudi de patents.
h) Les despeses de sol·licitud de patents generades pel projecte per part de grans empreses.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

320 milions d’euros
80 M€ en forma de subvenció, 60 M€ com a bestreta reemborsable del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i 180 M€ en forma de préstec. Cal destacar que la resolució de la convocatòria preveu la possibilitat d’establir una suma addicional màxima de fins a 40.000.000 euros.

GARANTIES

Les entitats beneficiàries estaran exemptes de la presentació de garanties excepte quan la quantia en préstec sigui superior a 2.000.000 euros per projecte. En aquests casos, les garanties es constituiran per l’import de l’ajuda concedida.