Project Description

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA

OBJECTIUS

L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. Amb aquests projectes es pretén avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli, d’acord amb les prioritats establertes en el Pla Estatal d’ investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 (PEICTI 2021-23).
La convocatòria dóna continuïtat a el programa REPTES DE COL·LABORACIÓ de el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

BENEFICIARIS

Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i Organismes de Recerca (centres tecnològics, centres suport innovació, universitats, organismes investigació, entitats privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

Al consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues entitats, essent obligat un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tindre un mínim del 10% del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 51% amb un màxim del 70% per a una entitat individual.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de desenvolupament experimental (TRL 5-6) en cooperació entre empreses i organismes de recerca, d’alguna de les prioritats temàtiques incloses al Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-23:
• Salut
• Cultura, Creativitat i societat inclusiva
• Seguretat Civil per a la societat
• Món digital, indústria, espai i defensa
• Clima, Energia i mobilitat
• Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

CONVOCATÒRIA

Del 19 de gener al 9 de febrer del 2022 a les 14h

MODALITAT D’AJUDA

• Per a empreses, préstec fins al 95% del pressupost al 0% amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Addicionalment es finançarà en forma de subvenció la contractació de doctors en el marc del projecte amb una intensitat del 60% per a petites empreses, 50% per a mitjanes i 40% per a grans empreses.
• Per a empreses públiques subvenció amb una intensitat màxima del 40%.
• Per a organismes de R+D+i públics subvenció fins al 100% del pressupost fons perdut a costos marginals.
• Per a organismes d’R+D+i privats fins al 100% del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

FORMA COBRAMENT AJUDA

L’ajut es paga any a any de forma proporcional als diners disponibles a la convocatòria per a cada any (segons la previsió de dotació pressupostària serà un 46,7% el 2022, 46,7% el 2023 i la resta en l’última anualitat )
El pagament de l’ajuda es realitza directament a cadascun dels participants del consorci.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

Mínim 400.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Els projectes s’hauran d’iniciar el 2022, amb un termini de durada de 36 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

-Costos de personal.
-Costos de mobilitat: Despeses de viatge, locomoció, dietes, allotjament i manutenció, assegurances o visats, per a les categories o tipus de personal que determinin les convocatòries.
-Costos de manutenció, assegurances o visats, per a les categories o tipus de personal que determinin les convocatòries.
-Costos d’adquisició, lloguer, arrendament financer (lísing), manteniment, reparació i amortització d’actius materials, com ara instrumental, equipament cientificotècnic i informàtic i altres elements necessaris per a l’actuació.
-Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
-Costos d’adquisició i/o amortització d’actius immaterials, incloent programes d’ordinador de caràcter tècnic.
-Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual i altres costos derivats del manteniment dels mateixos.
-Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes, sempre que l’operació s’hagi realitzat en condicions de plena competència.
-Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació tals com a consultoria de gestió, assistència tecnològica, serveis de transferència tecnològica, bancs de dades, ús i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques, consultoria sobre l’ús de normes, manuals, documents de treball i models de documents, investigació de mercats, serveis d’etiquetatge, qualitat, assaig i certificació.
– Altres costos derivats d’assessorament, realització d’estudis, difusió i publicitat.
-Costos de publicació i difusió de resultats, inclosos els que es puguin derivar de la publicació en revistes d’accés obert.
-Costos derivats de la formació del personal associat a l’actuació, incloent els costos inherents a la preparació de les actuacions formatives i el
material docent o formatiu.
-Costos de lloguer de sales, traducció, organització de conferències, esdeveniments, congressos i seminaris.
-Quotes a societats científiques nacionals i internacionals que es derivin directament de l’actuació.
-Costos d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques i similars, per a les categories o tipus de personal que determini la convocatòria.
-Costos d’utilització de serveis centrals de l’organisme sempre que tinguin tarifes públiques calculades conforme a la seva comptabilitat de costos.
-Costos d’utilització i accés a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques, nacionals i internacionals.
-Costos compresos al primer paràgraf de l’article 31.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
-La despesa derivada de l’informe realitzat per un auditor, quan es requereixi la seva aportació.
-Costos indirectes, entesos com a despeses generals assignades a l’actuació,
però que per la seva naturalesa no es puguin imputar de forma directa.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

150 milions en forma de subvenció i fins a 225 milions en forma de préstec.

GARANTIES

Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui més gran o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25% del préstec concedit. Per a projectes en què el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25% del préstec independentment del seu valor individual.