Project Description

PERTE Economia Circular

OBJECTIUS

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials, per tal de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc de una economia circular.

BENEFICIARIS

• Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
• Entitats d’economia social legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent (NO sector públic).
• Agrupacions de les entitats anteriors sempre que hi estiguin participades per, almenys, una PIME, Start-up o entitat d’economia social.

ACTUACIONS

• Reducció de consum de matèries primeres verges
• Eco disseny i posada al mercat de productes que augmentin la vida útil dels productes o segona utilització.
• Millora de la gestió de residus
• Transformació digital de processos mitjançant infraestructures i sistemes.

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 de desembre de 2022
Finalització: 21 de gener de 2023

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció entre 150.000€ i 10M€ per entitat, excepte en el cas dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització que tindrà una quantia màxima de 5.000.000€.
Import límit de les subvencions:
Actuacions que reutilitzin materials, reciclin i valoritzin residus:
• Empresa: Petita 55%, Mitjana 45%, Gran 35%
Actuacions per a la protecció del medi ambient
• Empresa: Petita 60%, Mitjana 50%, Gran 40%
Projectes R+D
• Investigació Industrial 50%, Desenvolupament experimental 25%, Estudis de viabilitat 50%
Transformació Digital de processos
• Empresa: Petita 50%, Mitjana 50%, Gran 15%

FORMA COBRAMENT AJUDA

Pagament únic o de forma fraccionada a sol·licitud l’interessat fins al 40% després de la resolució definitiva, i el restant després de certificació.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

• Investigació, Desenvolupament i Innovació: Projectes de recerca industrial, Projectes de desenvolupament experimental modificacions puguin representar millores i Estudis de viabilitat.
• Projectes d’innovació en matèria de processos i organització.
• Projectes d’inversió que permetin a les empreses anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió
• Projectes inversió per al reciclatge i la reutilització de residus.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

En forma de subvenció

Criteris de valoració:
•Criteris econòmics, ambientals i socials (30 punts)
•Qualitat tècnica del projecte (70 punts): Criteris tècnics (40); Capacitat transformadora (30)
S’admetrà un màxim de dues sol·licituds per cada entitat, independentment que es presenti de manera individual o agrupada.

AJUDA

Mínim de 150.000€ per projecte i entitat, i màxim de 10 milions (5 milions en el cas dels estudis de viabilitat i digitalització)

DURADA DEL PROJECTE

Terminis d’execució en funció de l’ajut:
•31/12/2023 (Ayuda entre 150.000€ i 400.000€)
•31/12/2024 (Ayuda entre 400.000€ i 2.500.00€)
•31/12/2025 (Ayuda entre 2.500.00€ i 10.000.000€)

DESPESES FINANÇABLES

Personal, serveis externs, redacció projectes tècnics, execució d’obres, edificacions, laboratoris i/o instal·lacions externes, material inventariable (equips, SW, aparells, arrendaments d’instal·lacions, actius vinculats a la transferència de tecnologia, adquisició d’actius fixos de 2a mà sempre que no hagin estat prèviament finançats) material fungible, accions de comunicació (fins a 5% ajuda, màx 25.000€), auditoria (5% o 10.000€) i preparació de la justificació (6.000€/expedient o el 2% de l’ajuda ).

Subcontractacions: màxim 50% i un màxim de 80% a la categoria d’ajuts destinats a la transformació digital de processos

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

192 milions d’euros repartits segons les línies d’actuació:
• Reducció de consum de matèries: 48.065.000 €
• Eco disseny: 70.730.000€
• Gestió de residus: 43.205.000 €
• Digitalització: 30.000.000€

GARANTIES

5% de la quantitat anticipada