Project Description

PROGRAMA TECNOLÒGIC AERONÀUTIC (PTA) 2022

OBJECTIUS

Ajuts a projectes d’R+D en cooperació, liderats per empreses de l’àmbit aeroespacial, que contribueixin a assolir algun dels reptes tecnològics: Tecnologies enfocades a la reducció d’emissions: avió zero emissions, UAS, Sistemes, Fabricació intel·ligent i avançada: Digitalització.

BENEFICIARIS

Empreses i consorcis empresarials.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Els projectes objecte d’ajuda seran projectes d’R+D empresarial en cooperació i podran acollir-se a una de les categories següents: “PTA Grans Empreses”, “PTA PIMES” o “PTA Grans Projectes Estratègics”.

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 de juny de 2022
Finalització: 14 de juliol del 2022, a les 12h del migdia.

MODALITAT DE PARTICIPACIÓ

PTA Grans Empreses, PTA Pimes i PTA Grans Projectes Estratègics

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

80.000.000€

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Els ajuts es concediran sota la modalitat de subvenció.
Els projectes hauran de ser pluriennals.

Els projectes objecte d’ajuda seran projectes d’R+D empresarial en cooperació i podran acollir-se a una de les categories següents: “PTA Grans Empreses”, “PTA PIMES” o “PTA Grans Projectes Estratègics”.

a) PTA GRANS EMPRESES.
Projectes amb pressupost mínim de 4.500.000 d’euros i màxim de 12.000.000 d’euros.
Per empresa mínim de: 500.000 euros gran i mitjana empresa i 250.000 euros per a petita empresa.

Mínim de tres i un màxim de sis empreses; almenys dues hauran de ser autònomes entre si.

Composició de l‟agrupació: l‟empresa representant de l‟agrupació, haurà de tenir la consideració de gran empresa i almenys, un dels socis haurà de ser una petita o mitjana empresa (pime).

b) PTA PIMES.
Projectes amb pressupost mínim de 2.000.000 d’euros i màxim de 5.000.000 d’euros.
Per empresa mínim de: 200.000 euros

Mínim de dues i un màxim de quatre empreses; almenys dues hauran de ser autònomes entre si.

Composició de l‟agrupació: l‟empresa representant de l‟agrupació haurà de tenir la consideració de PIME, excloent-ne la modalitat de microempreses i la resta dels socis haurà de tenir la consideració de PIME.

C) PTA GRANS PROJECTES ESTRATÈGICS.
Els projectes hauran d’enquadrar-se exclusivament a la “Recerca de noves tecnologies i demostradors de sistemes embarcats per a la utilització d’hidrogen en aeronaus.”
Projectes amb pressupost mínim de 20.000.000 d’euros i màxim de 35.000.000 d’euros.
Per empresa mínim de: 1.000.000 euros gran i mitjana empresa i 500.000 euros per a petita empresa.

Pes de les activitats de recerca industrial: el percentatge al pressupost elegible haurà de ser, almenys, del 50%.

Subcontractació dactivitats: els projectes han de comptar amb una participació rellevant dorganismes de recerca des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu. En aquest sentit, s’exigeix ​​que almenys el 15% del pressupost elegible se subcontracti a organismes de recerca.

Mínim de tres i un màxim de sis empreses; almenys dues hauran de ser autònomes entre si.

Composició de l‟agrupació beneficiària: l‟empresa representant de l‟agrupació haurà de tenir la consideració de gran empresa i almenys, un dels socis haurà de ser una petita o mitjana empresa (pime).

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

PTA Grans Empreses:
Mínim de 4,5M€ d’euros i màxim 12M€
Gran i mitjana empresa: 500.000€ i mitjana 250.000€

PTA Pimes:
Mínim de 2M€ d’euros i màxim 5M€
Per petita empresa: 200.000 €

PTA Grans Projectes Estratègics:
Mínim de 20M€ i màxim de 35M€
Gran i mitjana empresa: 1M€ i 500.000€ per a petita empresa

DURADA DEL PROJECTE

De 2 a 3 anys naturales

Els projectes hauran de ser plurianuals i una part haurà de realitzar-se l’any 2022. En concret, tindran una durada de dos o tres anys naturals, de manera que hauran de finalitzar el 31 de desembre del 2024 les PIMES, i el 30 de juny del 2025 les Grans Empreses i els projectes Estratègics.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLESS

Els projectes hauran d’enquadrar-se en un dels reptes tecnològics següents:

1. Tecnologies enfocades a la reducció d’emissions: avió zero emissions

Desenvolupament de tecnologies enfocades al repte d’aconseguir a mitjà-llarg termini solucions que proporcionin una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri. Les línies de R+D amb àmbits de millora que es plantegen inclouen:
1.1 Nous sistemes de propulsió.
1.2 Optimització integral de la generació, la distribució i l’emmagatzematge de l’energia no propulsiva.
1.3 Tecnologies que impulsin la incorporació de sistemes que permetin un avió més elèctric.
1.4 Desenvolupaments innovadors en aeroestructures.
1.5 Desenvolupament de noves eines de càlcul i optimització aerodinàmica.
1.6 Nous materials avançats.
1.7 Investigació de noves tecnologies i demostradors de sistemes embarcats per utilitzar hidrogen en aeronaus.

2. UAS
Desenvolupament d’una base tecnològica que permeti a la indústria aeronàutica nacional posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats. Les línies de R+D amb àmbits de millora que es plantegen inclouen:
2.1 Nous desenvolupaments de plataformes de UAs.
2.2 Tecnologies de comunicació entre diversos tipus de vehicles entre si de
manera segura i ciber-protegida.
2.3 Desenvolupament de sistema de detecció i comunicacions per a la
integració de sistemes autònoms en un espai aeri compartit.
2.4 Solucions innovadores a UAs en altres camps, entre d’altres: Sense &
Avoid, posicionament passiu de UAs i sistemes de terminació.

3. Sistemes
Impulsar les bases tecnològiques que permetin al sector aeronàutic nacional mantenir la capacitat de desenvolupament de sistemes que serveixin per mantenir les capacitats nacionals en el disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet. Implementar dites
tecnologies en nous desenvolupaments i tecnologies de sistemes embarcats. Les línies de R+D amb àmbits de millora que es plantegen inclouen:
3.1 Tecnologies relacionades amb sistemes d’avióca i equips embarcats.
3.2 Simuladors.
3.3 Sistemes d’actuació i control.
3.4 Sistemes de navegació
3.5 Sistemes de comunicacions i de missió.
3.6 Bancs d’integració.
3.7 Sistemes de suport vital.

4. Fabricació intel·ligent i avançada: Digitalització
Desenvolupament de tecnologies de fabricació avançades d’alt valor afegit.
4.1 Tecnologies de control, monitorització i simulació dels processos productius i bessons digitals.
4.2 Sistemes de fabricació i automatització avançats.
4.3 Sistemes de disseny per millorar l’entrada en producció i la cadència.
4.4 Sistemes innovadors de MRO, entre d’altres: anàlisi predictiva i monitorització en temps real.

DESPESES FINANÇABLES

  • Despeses de personal.
  • Costos d’instrumental i material.
  • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, els costos de consultoria i serveis equivalents.
  • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
  • Altres despeses d’explotació, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.

FONS DE FINANÇAMENT

Fons Next Generation EU