Project Description

Projectes industrials de la Indústria Manufacturera

OBJECTIUS

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació en matèria d’organització i processos en la indústria manufacturera. En particular, pretén donar suport a l’impuls tecnològic a empreses i sectors industrials amb gran efecte tractor sobre altres activitats auxiliars i complementàries, així com a les cadenes de valor estratègiques.

BENEFICIARIS

• Societats que no formin part de el sector públic
• PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva enquadrada en la Secció C Divisions 10-32 i la secció 38.3X de la CNAE 2009. Les entitats que compleixin aquestes condicions queden dividides en tres grups: sector automoció, sector ferroviari i la resta de sectors.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental, d’innovació en matèria d’organització, i d’innovació en matèria de processos.

CONVOCATÒRIA

Des de el 4 de juliol al 29 de juliol de 2020

MODALITAT D’AJUDA

Préstec reemborsable fins al 80 % de la inversió finançable.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament es realitza de manera anticipada a la realització de l’activitat, una vegada dictada la Resolució de concessió.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

  1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor.
  2. Descarbonització, eficiència energètica i noves fons d’energia sostenible.
  3. Materials i productes avançats.
  4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
  5. Innovacions del procés productiu derivat de la prioritat temàtica 3.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Préstec reemborsable fins al 80 % de la inversió finançable, amb un termini d’amortització de 10 anys i 3 anys de carència, i un tipus d’interès aplicable al 0 %.

Els límits màxims a la quantia dels préstecs concedits són:
• Per als projectes de recerca industrial, 20.000.000 euros per empresa i projecte.
• Per als projectes de desenvolupament experimental, 15.000.000 euros per empresa i projecte.
• Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, 7.500.000 euros per empresa i projecte.

La percepció de l’ajuda és compatible amb qualsevol altre finançament públic atorgat sobre els mateixos costos finançables, ja sigui en forma de subvenció i/o préstec.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

100.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 24 mesos

Des de la data de resolució de la concessió.

DESPESES FINANÇABLES

  • Costos de personal.
  • Costos d’instrumental i material inventariable.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.
  • Despeses de propietat industrial i intel·lectual.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

50.000.000 euros

GARANTIES

20 % del préstec proposat.