Properes convocatòries d’ajuts a la R+D

Per al segon trimestre d’aquest any esta planificada la convocatòria de les línies d’ajuda següents a la R+D:

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN – 120 milions d’euros en subvencions
Misiones Ciencia e Innovación és un programa gestionat pel CDTI destinat a finançar grans projectes col·laboratius de recerca. Aquí es busquen grans projectes de recerca, en format col·laboratiu i la participació subcontractada d’organismes de recerca, que s’alineïn en un conjunt de ‘Misiones’ (línies temàtiques) definides pel CDTI que de moment estan per concretar per a l’anualitat 2022, havent-se considerat a l’anualitat 2021 les següents temàtiques:

• Impulsar l’agricultura espanyola del segle XXI: sostenible, intel·ligent, eficient en el consum de recursos hídrics i d’insums agrícoles i adaptada al canvi climàtic.
• Impulsar una energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
• Impulsar la indústria espanyola a la revolució industrial del segle XXI.
• Impuls a l’economia circular mitjançant noves tecnologies de reciclatge i valoració de residus de compostos polimèrics a Espanya.
• Impuls a la seguretat de la informació, la privadesa i la ciberseguretat de l’economia i la societat espanyola del segle XXI.
• Impulsar un transport intermodal sostenible i intel·ligent.
• Impulsar el desenvolupament del turisme explotant les possibilitats de la tecnologia.
• Impulsar l’avenç i la capacitació tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per fomentar actuacions d’R+D a l’àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i teràpies dirigides.
• Impuls de la computació d’alt rendiment.

El Programa es divideix en dues categories de projectes, que comparteixen les cinc ‘Misiones’ objectiu: Misiones Pyme i Misiones Grandes Empresas. En tots dos casos, seran projectes realitzats per agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats.

Característiques principals de la convocatòria Misiones CDTI

• Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
• El pagament es farà per anualitats. Es pot sol·licitar una bestreta fins al 60% de la subvenció concedida per a la primera anualitat.
• Dotació pressupostària de 141.250.000 euros

Característiques dels projectes Missions Pimes

• Pressupost elegible mínim de 1.500.000 d’euros i màxim de 3.000.000.
• Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
• Durada entre 2 i 3 anys, amb inici el 2021.
• Investigació industrial mínima del 35% del pressupost elegible.
• Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats d’almenys el 15% del pressupost elegible.

Característiques dels projectes Missions Grans Empreses

• Pressupost elegible mínim de 5.000.000 d’euros i màxim de 10.000.000.
• Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
• Durada entre 3 i 4 anys, amb inici el 2021.
• Investigació industrial mínima del 60% del pressupost elegible.
• Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats d’almenys el 20% del pressupost elegible.

NEOTEC – 34,6 milions d’euros en forma de subvenció
El programa NEOTEC ofereix ajuts en forma de subvenció de fins a 250.000 euros i un màxim del 70% del pressupost, podent arribar fins a 325.000 i el 85%, en aquells casos en què en el marc del projecte es contracta un Doctor: per cobrir el pla d´empresa a dos anys d´una empresa de base tecnològica de nova creació (de 6 mesos a 3 anys). El programa, amb una convocatòria anual, cerca iniciatives que tinguin,

• Un elevat nivell tecnològic, i si tenen propietat intel·lectual molt millor
• Un mercat per al producte/servei ampli, i on l’empresa pugui entrar
• Un equip empresarial complementari que pugui cobrir tots els aspectes del desenvolupament de l’empresa (tecnològic, negoci, comercial, adreça,)
• I una bona capacitat financera

Els requeriments per ser beneficiari d’aquestes ajudes són:

• No han d’estar cotitzades.
• Hauran d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut a aquesta convocatòria, a comptar de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa. Així mateix, la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa ha de ser almenys sis mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
• No han d’haver distribuït beneficis.
• No hauran d’haver sorgit d’una operació societària de les que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
• Hauran de comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

LINEAS ESTRATÉGICAS – 70 milions d’euros (35 en forma de subvenció)
Líneas Estratégicas  és un programa iniciat l’any 2021 i gestionat per l’Agència Estatal de Recerca que fomenta l’execució de projectes de recerca col·laborativa entre empreses i organismes de recerca en temàtiques específiques (per a la convocatòria 2022 encara estan definides).

El programa és similar a la convocatòria de projectes Col·laboración Público-Privada (antic programa RETOS DE COL·LABORACIÓN) amb la gran diferència que els projectes han de ser de recerca i la participació empresarial no ha de ser majoritària.

L’ajuda per a les empreses és en forma de préstec al 0% a 10 anys, inclosos 3 de carència, podent cobrir fins al 95% del seu pressupost, i per als organismes de recerca l’ajuda és en forma de subvenció fins al 100% de pressupost.

Els projectes s’han d’executar en 36 mesos amb un pressupost mínim de 400.000 euros.

PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO (PTA) – 80 milions d’euros en forma de subvenció
El Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) és una línia d’ajudes gestionada pel CDTI que finança l’execució de projectes aeronàutics de R+D+I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els àmbits següents:

• Eficiència i avió zero emissions. Es busca minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions del futur i aconseguint a mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants del trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió, optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.
• UAVs. Potenciar les capacitats de R+D+I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
• Noves aeronaus multipropòsit i sistemes. Impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet com a tecnologies de sistemes (avió, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc).

Característiques de les ajudes:

• La convocatòria PTA finançarà projectes d’R+D realitzats per agrupacions d’empreses (grans i pimes) que podran subcontractar organismes de recerca (universitats, centres públics de recerca, centres tecnològics, etc.).
• El pressupost dels projectes estarà entre els 2,5 M€ i els 12 M€, donant cabuda tant a iniciatives liderades per grans empreses com per pimes.
• Els consorcis estaran formats per entre 3 i 6 empreses.
• La durada dels projectes serà de 2 a 4 anys.
• S’oferirà la màxima intensitat d’ajut que permeti el Reglament general d’exempció per categories de la UE segons les activitats de R+D que abordi el projecte. En activitats de recerca industrial, es podrà assolir fins al 80% de subvenció i fins al 60% en desenvolupament experimental per a les petites empreses (65% i 40%, respectivament, per a una gran empresa).