Project Description

Misiones Ciencia e Innovación

OBJECTIUS

Suport a projectes d’investigació precompetitiva en cooperació, liderats per empreses, per aconseguir: Una investigació rellevant que proposi solucions a reptes transversals i estratègics de la societat espanyola. Millorar la base de el coneixement i tecnologia en què es recolzen les empreses espanyoles per competir. Estimular la cooperació públic privada.

BENEFICIARIS

Agrupacions d’empreses amb participació rellevant d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D empresarial en cooperació en una de les següents categories: Missions Pimes o Missions Grans Empreses.

CONVOCATÒRIA

Inici: 22 de juny de 2022
Finalització: 05 de setembre de 2022, a les 12:00 hores

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció fins al 80 % per a petites empreses, fins al 75 % per a mitjanes empreses i fins al 65 % per a grans empreses.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament es realitzarà per anualitats en dos trams: un pagament inicial del 60%, a la primera anualitat en el moment de la resolució i als restants una vegada presentada la justificació de l’anualitat anterior, i un pagament final del 40% restant una cop justificada l’anualitat i validada per part del CDTI.

LES  MISSIONS / ÀREES TEMÀTIQUES DEL PROGRAMA MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN

1. ENERGIES: Reforçar capacitats tecnològiques per contribuir a una autonomia energètica sostenible (fusió, hidrogen i renovables).
2. INDÚSTRIA: Impulsar la indústria espanyola a la revolució industrial del segle XXI.
3. AGRICULTURA: impuls d’una agricultura més sostenible i adaptada a les noves condicions generades pel canvi climàtic gràcies a un ús intensiu d’eines biotecnològiques i microbiològiques.
4. NAVAL: Impulsant tecnologies d’aplicació al sector naval que millorin la seva competitivitat al segle XXI.
5. ECOLOGIA I ECONOMIA CIRCULAR: Impuls de la recuperació i valorització de recursos minerals estratègics per a la transició ecològica.
6. FOTÒNICA: Desenvolupament i enfortiment d‟un sistema de fotònica integrada a Espanya.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El Programa Misiones Ciencia e Innovación es divideix en dues categories de projectes, que comparteixen les cinc missions objectiu: Misiones Pime i Misiones Grans Empreses.

Misiones Pimes

 • Les agrupacions han d’estar constituïdes per un mínim de tres i un màxim de sis empreses, almenys, dues d’elles hauran de ser autònomes. L’empresa representant de l’agrupació haurà de ser una mitjana empresa i la resta pimes.
 • Pressupost elegible mínim d’1.500.000 euros i màxim de 3.000.000 euros.
 • Pressupost elegible mínim de 4.000.000 d’euros i màxim de 15.000.000 d’euros.
 • Durada de projectes: inici el 2022 i finalització 31 de desembre de 2024 o 30 de juny de 2025.
 • Recerca industrial mínima del 35% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, almenys, el 15% del pressupost elegible.

Misiones Grans Empreses

 • Les agrupacions han d’estar constituïdes per un mínim de tres i un màxim de vuit empreses, almenys, dues d’elles hauran de ser autònomes. L’empresa representant haurà de ser una gran empresa i, almenys, un dels socis haurà de ser una pime.
 • Pressupost elegible mínim de 5.000.000 euros i màxim de 10.000.000 euros.
 • Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
 • Durada d’entre 3 i 4 anys
 • Recerca industrial mínima del 60% del pressupost elegible.
 • Subcontractació amb organismes de recerca, centres tecnològics i universitats de, almenys, el 20% del pressupost elegible.

Intensitats màximes

Projectes de Recerca industrial

 • Fins al 80 % per a petites empreses.
 • Fins al 75 % per a mitjanes empreses.
 • Fins al 65 % per a grans empreses.

Projectes de Desenvolupament experimental

 • Fins al 60 % per a petites empreses.
 • Fins al 50 % per a mitjanes empreses.
 • Fins al 40 % per a grans empreses.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE 

Misiones Pimes
1.500.000 euros – 3.000.000 euros

Misiones Grans Empreses
4.000.000 euros – 15.000.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Misiones Pimes
entre 2 i 3 anys

Misiones Grans Empreses
entre 3 i 4 anys

DESPESES FINANÇABLES

 • Costos de personal.
 • Costos d’instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.
 • Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
 • La despesa derivada de l’informe fins a 1.500 euros per beneficiari i anualitat, realitzat per un auditor inscrit en el Registre d’Auditors de Comptes, quan es requereixi la seva aportació en la fase de justificació.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

125 milion euros.

FONS DE FINANÇAMENT

Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència – “Next Generation EU”