Project Description

Indústria Connectada 4.0

OBJECTIUS

Suport a projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació en matèria d’organització i processos de petites i mitjanes empreses que promoguin la transformació digital de les empreses industrials. En particular, aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

BENEFICIARIS

• Societats que no formin part de el sector públic
• PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un mínim de 3 anys.
• No estar en crisi

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Desenvolupament de projectes de recerca industrial i projectes de desenvolupament experimental, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, emmarcats en les àrees estratègiques de la Indústria Connectada 4.0:
-Incrementar el valor afegit industrial i l’ocupació qualificat en el sector industrial.
-Afavorir el model industrial de futur per a la indústria espanyola, per tal de potenciar els sectors industrials de futur de l’economia espanyola i augmentar el seu potencial de creixement, desenvolupant al seu torn l’oferta local de solucions digitals.
-I desenvolupar palanques competitives diferencials per afavorir la indústria espanyola i impulsar les seves exportacions.

CONVOCATÒRIA

Des del 3 de juliol al 30 de juliol de 2020

MODALITAT D’AJUDA

Préstec reemborsable fins al 80 % del pressupost finançable.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament es realitza íntegrament una vegada dictada la resolució de concessió.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

 • Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.
 • Tractament massiu de dades.
 • Fabricació additiva.
 • Robòtica avançada.
 • Sensors i sistemes embeguts.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Préstec reemborsable fins al 80 % del pressupost finançable, amb un termini d’amortització de 10 anys, 3 de carència i un tipus d’interès del 0 %.

Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altre finançament públic atorgat sobre els mateixos costos finançables, ja sigui en forma de subvenció i/o préstec.

Els límits aplicables a la quantia dels préstecs són:

 • 10.000.000 euros per empresa i projecte, per als projectes de recerca industrial.
 • 7.500.000 euros per empresa i projecte, per als projectes de desenvolupament experimental.
 • 5.000.000 euros per empresa i projecte, per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.
 • 10.000.000 euros per empresa del total dels projectes en els que resulti beneficiària en la mateixa convocatòria, respectant els límits anteriors.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

100.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 18 mesos

A comptar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud.

DESPESES FINANÇABLES

 • Costos de personal.
 • Costos d’instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.
 • Despeses generals suplementàries, destinades a la protecció mitjançant propietat industrial i intel·lectual dels actius intangibles obtinguts durant el desenvolupament del projecte.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

25.000.000 euros.

GARANTIES

S’exigirà la presentació de garanties per import del 20 % de l’ajuda concedida.