Project Description

Torres Quevedo 2023

OBJECTIUS

Ajudes a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per escometre plans i projectes d’R+D, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

BENEFICIARIS

Empreses (incloses spin-off i JEIs), centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, i estudis de viabilitat previs.

CONVOCATÒRIA

Inici: 23 de gener de 2024
Finalització: 13 de febrer de 2024 a les 14h (hora peninsular)

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció per a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Anualment de manera anticipada.

Ministerio de Ciencia e Innovación

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

La quantia de les ajudes es realitzarà em funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. Les intensitat brutes màximes de les ajudes són:

Projectes de recerca industrial

 • Fins al 70 % per a petites empreses.
 • Fins al 60 % per a mitjanes empreses.
 • Fins al 50 % per a grans empreses.

Estudis de viabilitat

 • Fins al 70 % per a petites empreses.
 • Fins al 60 % per a mitjanes empreses.
 • Fins al 50 % per a grans empreses.

Projectes de desenvolupament experimental

 • Fins al 45 % per a petites empreses.
 • Fins al 35 % per a mitjanes empreses.
 • Fins al 25 % per a grans empreses.

Aquestes ajudes només cofinancen els costos de contractació corresponents a llocs de treball que estiguin ubicats a Espanya, i no seran compatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte de caràcter laboral per part de la persona contractada, amb l’única excepció dels contractes de professor associat.

REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS (INVESTIGADORS)

 • Estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat vinculades laboralment amb l’organització amb la que sol·licita una ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre el 24 de febrer del 2022 i el 21 de febrer del 2023, ambdós inclosos. En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte.
 • No estar incloses com a candidates en la sol·licitud de més d’una organització.

Es podrà sol·licitar una ajuda per a persones ja contractades per a l’organització sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat al 21 de febrer de 2023, data final de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2022 de les ajudes Torres Quevedo.

Aquestes ajudes no seran compatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte de caràcter laboral per part de la persona contractada, amb l’única excepció dels contractes de professor associat.

COST DE CONTRACTACIÓ MÀXIM

55.000 euros anuals, amb un sou brut mínim de 28.000€.

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 3 anys

La data d’inici estarà compresa dins del termini per a la presentació de contractes.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20.100.000 euros.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.