Project Description

NEOTEC Mujeres Emprendedoras

OBJECTIUS

Les ajudes Neotec ‘Mujeres Emprendedoras’ financen nous projectes empresarials d’empreses innovadores liderades per dones. Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en què l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial.

BENEFICIARIS

•Petites empreses innovadores de nova creació (màx. 3 anys)
•Capital social mínim o de 20.000€ incloent-hi prima d’emissió o assumpció.
•Disposició dels comptes anuals corresponents als dos darrers exercicis.
•Participació rellevant de dones en el projecte objecte dajuda: Sexigirà que, almenys, el 40% de les despeses del personal dedicat al projecte corresponguin a dones.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no s’adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci dels quals es base primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc no seran objecte d’ajut les iniciatives que no reflecteixin clarament al seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

CONVOCATÒRIA

Del 17 de febrer fins al 19 d’abril del 2022, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció fins al 70 % del pressupost de l’actuació (màxim 250.000 euros).

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta fins al 60 % de la subvenció concedida.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Subvenció fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de 250.000 euros per beneficiari.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Projectes de 1 o 2 anys de durada amb iniciació a partir del 01/01/2023 i finalització 31/12/2023 o 31/12/2024.

DESPESES FINANÇABLES

  • Inversions en equips.
  • Despeses de personal.
  • Materials.
  • Col · laboracions externes / assessoria.
  • Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor. Aquests últims tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.
  • En cap cas seran finançables les despeses financeres, les inversions en terrenys, locals i obra civil, els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les despeses de promoció i difusió de el projecte, les despeses de manutenció, i les despeses de locomoció i viatges.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

5.000.000 euros.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.